Ochrona środowiska

CENNIK usług doradczych w następującym zakresie:


Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zmianami)

- pobór wód oraz odprowadzanie ścieków – na podstawie ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zmianami)

Cena: od 300 zł netto

ochrona środowiska Żory

Ewidencja:

prowadzenie ewidencji odpadów w bazie BDO,

- ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza,

- ewidencja wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi,

- ewidencja poboru wód podziemnych lub powierzchniowych.

Cena: od 100 zł netto miesięcznie

W zakresie gospodarki odpadami:

- przygotowanie sprawozdań – rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach (składanych poprzez bazę BDO) oraz sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (poprzez BDO)

- opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

- opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzania, zbieranie lub przetwarzanie i zbieranie odpadów,

- aktualizacje decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

Cena:

Sprawozdania od 250 zł netto

Wniosek o wydanie pozwolenia/zezwolenia od 2 000 zł netto

Aktualizacja decyzji od  1 500 zł netto

Dokumentacja z zakresu ochrony powietrza:

- opracowanie zgłoszenia z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,

- opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

- analizy dotyczące możliwych przekroczeń standardów jakości środowiska w wyniku wprowadzania gazów i pyłów do powietrza (również na etapie inwestycyjnym).

Cena:

Zgłoszenie od 1 500 zł netto

Pozwolenie od 3 000 zł netto

Analiza – wycena indywidualna po przeprowadzonej konsultacji i wizji lokalnej

Pełne przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji i jej (potencjalnie) znaczącym oddziaływaniem na środowisko:

- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (tzw. KIP),

- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (pełna ocena oddziaływania na środowisko).

Cena:

KIP od 3 500 zł netto

Raport od 10 000 zł netto

Pełne przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego (PZ)

Cena:

Wniosek PZ od 18 000 zł netto

Zmiana PZ od 14 000 zł netto

 

Pozostałe usługi:

- przygotowanie raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE),

- analiza zakładu pod kątem kwalifikacji ZZR (zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej) lub ZDR (zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej),

- analiza konkluzji BAT dla instalacji IPPC.

Cennik:

KOBiZE od 300 zł netto

Analiza ZZR/ZDR od 2 500 zł netto

Analiza konkluzji BAT od 4 000 zł netto

Zapraszamy także do kontaktu i zgłaszania indywidualnych potrzeb w zakresie ochrony środowiska. Każdorazowo analizujemy indywidualną sytuację naszych klientów i staramy się dobrać korzystne rozwiązania poparte doświadczeniem w branży.

Każdy przypadek jest inny, dlatego też podchodzimy indywidualnie do klientów i po przeprowadzeniu wstępnego rozeznania sytuacji lub w razie konieczności, po przeprowadzeniu wizji lokalnej z inwentaryzacją na miejscu prowadzenia działalności i oddziaływania na środowisko, przygotowujemy ofertę cenową.

Usługi realizuje firma zewnętrzna (rola biura ogranicza się wyłącznie do przekazania danych firmy)