PŁATNOŚCI 

 

Podatek dochodowy/ VAT

 

Przedsiębiorca może wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy, zarówno w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, zasad ogólnych, jak i podatku liniowego jest taki sam.

 

Termin płatności PIT:

zaliczka miesięczna– do 20 dnia miesiąca następujący po miesiącu, którego zaliczka dotyczy,

zaliczka kwartalna– do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego zaliczka dotyczy.

 

Jeśli 20. dzień miesiąca jest wolny od pracy, zaliczkę należy uregulować najpóźniej do pierwszego dnia roboczego wypadającego po 20. dniu miesiąca.

 

Terminy płatności VAT:

-miesięcznie– do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy podatek,

kwartalnie– do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy podatek.

 

Uwaga! 

Kwartalne rozliczanie VAT mogą wybrać mali podatnicy, jeżeli od chwili zarejestrowania do VAT minął okres 12 miesięcy. 

 

Analogicznie do PIT, jeśli 25 dzień miesiąca jest wolny od pracy, podatek należy uregulować najpóźniej do pierwszego dnia roboczego wypadającego po 25 dniu miesiąca.

 

Płatności należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. Swój rachunek można sprawdzić na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/ . Generator na podstawie NIPu generuje odpowiedni indywidualny numer.

Należy pamiętać, że mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat trzech podatków takich jak CIT, PIT czy VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie).

 

Przelew za pomocą bankowości mobilnej:

  1. Należy: wybrać „przelew podatkowy” – zamiennie „przelew do urzędu skarbowego”,
  2. wprowadzić symbol formularza PIT/ CIT/ VAT,

 

Tytuły wpłat:

PPE (zaliczka zryczałtowanego podatku dochodowego),

PIT-5 (zaliczka podatku dochodowego według skali podatkowej- 17%/32%),

PIT-5L (zaliczka podatku dochodowego liniowego- 19%),

-PIT-28 (zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),

-PIT-36 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym),

-PIT-36L (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19%),

-VAT-7 (deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług),

VAT-7K (deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług),

-VAT-8 (deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE)

-VAT-9M (deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca)

-CIT– (zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych),

-CIT-8 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym od osób prawnych).

-PIT-4 (zaliczka na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń pracowników).

 

  1. wprowadzić typ identyfikatora- NIP
  2. uzupełnić okres oraz kwotę przelewu
  3. uzupełnić identyfikację zobowiązania- jeżeli przelew jest realizowany na podstawie decyzji organu. 

About the author

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *